بوی مشمئز کننده...

 

 

.

و مهم نبود که تو با او چه کردی...

مهم و البته تاسف بار این است که اگر چشمهایت هنوز قدرت بینایی داشته باشند

میبینی که تو با خود چه کردی...

حال از دیگران کناره گرفته ایی...

چنان که انگار خود را برتر از دیگران میپنداری...

و آه و آه و آه که روزی خواهد رسید که دیگران از تو خواهند گفت و صد افسوس که از

نابودیت خواهند گفت...

و آنگاه آنانند که از تو کناره خواهند گرفت و نه به خاطر هر چیزی و تنها بعلت یک چیز...

بوی مشمئز کننده.

 

.

/ 0 نظر / 8 بازدید