...!

 

 

.

غریب تر از زنی که گریه میکنه...

 

مردیه که نمیتونه آرومش کنه!

 

 

.

/ 2 نظر / 6 بازدید

دروغ بگو ؛ تا باورت کنند....!! آب زیر کاهباش ؛ تا بهت اعتماد کنند....!! بی غیرت باش ؛ تا آزادی حس کنند ....!! خیانتهایشان را نبین ؛ تا آرام باشند ....!! کذب بگو ؛ تا عاشقت شوند........!! هرچه نداری بگو دارم , هر چی داری بگو بهترینش را دارم ....!! اگر ساده ای ؛ اگر راست گویی ؛ اگر باوفایی .... اگر با غیرتی ! اگر یک رنگی .... همیشه تنهایی ... !!! همیشه تنها.......!!