وفاداری چیست؟!!!

 

 

 

.

قضیه وفاداری جز نوعی خودخواهی هراس انگیز چیست؟

آیا به پوچی سایر دغدغه های بشری نیست؟

وقتی طالب وفاداری هستیم آیا خوشبختی طرف مقابل را می خواهیم و اگر طرف مقابل

نمی تواند در آن محاق زیرکانه وفاداری خوشبخت باشد آیا با خواستن وفاداری اش

عشق خودمان را ثابت می کنیم؟!

و اگر طرف را آنطور که خوشبختش می کند دوست نداشته باشیم آیا حق داریم انتظار

وفاداری یا هیچ فداکاری دیگری را از او داشته باشیم؟!!!

 

 

.

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
شبنم

کلا با تعریف و همسان سازی وفاداری با عشق موافق نیستم . در نگاه من عشق یعنی آزادی از بند هر اسم و واژه ای ، همینطور با طلب کردن هر چیز ی از هر انسانی مخالفم . دردهخدای من عشق فعلی خودخواسته بدون تعلق و با حق انتخاب و بدون قید و شرط تعریف می شود . در ضمن نوشته هات دلنشین هستند .

الهام ذوستی

قشنگ بود. دوست داشتم. البته حرفای شبنم قشنگ تر بود.[نیشخند]